PRZEGLĄDY GAZOWE I KOMINIARSKIE

Przeglądy gazowe i kominiarskie

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami „Obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawana przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1. Okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”

Realizujemy obowiązkowe okresowe przeglądy kominiarskie wykonywane przez uprawnionego mistrza w rzemiośle kominiarskim:

• kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych,

• kontrola przewodów kominowych spalinowych,

• kontrola przewodów kominowych dymowych.Oprócz sprawdzenia przewodów kominowych, przynajmniej raz w roku przeprowadzane są także przeglądy gazowe w tych obiektach budowlanych, w których zamontowane są instalacje gazowe służące do zasilania pieców lub kuchenek. Kontrola dotyczy głównie szczelności instalacji i wykonywana jest przy użyciu specjalistycznych, certyfikowanych detektorów.