PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Przeglądy budowlane

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane wszystkie budynki i obiekty budowlane powinny być poddawane okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

DWA RAZY W ROKU:

  • Dotyczy budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 lub powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2

Wykonujemy również:
– Ekspertyzy budowlane
– Opinie budowlane
– Pomiary części wspólnych do celów podatkowych

RAZ W ROKU:

Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

RAZ NA 5 LAT:

Stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Protokół przeglądu budowlanego obejmuje:

  • dokumentację fotograficzną 
  • stan techniczny kontrolowanych elementów budynku,
  • rozmiar zużycia poszczególnych elementów budynku,
  • zakres robót remontowych oraz pilność ich wykonania,
  • metody dalszego użytkowania obiektu,
  • wykaz usterek załączonych do protokołu w postaci fotografii,
  • przydatność do użytkowania, estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich przeglądów.